Logo

תנאי שימוש ותקנון

תקנון BuildUP

תלמידים וגולשים יקרים ,

במסמך זה יפורט תקנון BuildUP (להלן: התקנון” ו/או “BuildUP” בהתאמה) אשר נועד להביא בפניכם את פירוט הנהלים, החובות והזכויות של כל תלמיד ותלמיד.

אנו ב- BuildUP מאחלים לכם לימודים מהנים ומשוכנעים, כי שמירה על הכללים אשר יפורטו בתקנון, תאפשר קיומה של סביבת לימודים טובה ומהנה והכול לנוחיותכם ולנוחיות סגל המכללה.

לנוחיותכם יובאו להלן ראשי פרקים של התקנון ובהמשכו, פירוט בעניין כל פרק ופרק בהרחבה.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הינו לצרכי הנוחות בלבד ומשמעו גם לשון נקבה.

התקנון מפורסם במלואו באתר האינטרנט של המכללה בכתובת: www.buildup.co.il

BuildUP שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת. השינויים אשר יחולו בתקנון (ככול ויחולו) יחייבו את כלל התלמידים הלומדים ב-BuildUP.

חלק כללי

מידע כללי פניות וכתובות

 1. עניינים אדמיניסטרטיביים הנוגעים לקורסים השונים הנלמדים במכללה מנוהלים על ידי הנהלת המכללה (להלן: “הנהלה”)
 2. התלמידים המבקשים ל- BuildUP בבקשות, יעבירו פנייתם באמצעות מרכז הפניות לסטודנט בכתובת media@buildup.center  (להלן: “מרכז הפניות”)
 3. על תלמידים המגישים בקשות ל BuildUP לעמוד בקשר רציף עם הנהלת החברה עד לקבלת תשובה לבקשה.
 4. BuildUP אינה אחראית לאובדן או נזק של לחפצים אישיים בשטחה.
 5. לבתי המשפט במחוז כפר סבא ולהם בלבד תהא הסמכות העניינית לדון בכל עניין הקשור בהסכם זה ו/או הנובע ממנו.

הגדרות

 1. המכללה – BuildUP
 2. תלמיד – מי שקיבל אישור על רישומו לקורס ב BuildUP והסדיר את שכר הלימוד כנדרש וטרם סיים את חובות הקורס במסגרת הזמנים אשר נקבעים על פי הסילבוס ו/או על פי הודעת BuildUP שתימסר לתלמיד מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אדריכל איל יוסינגר.
 3. הודעה – כל החלטה ו/או הודעה מטעם BuildUP המועברת לתלמיד בין באמצעות מסרון, דואר אלקטרוני, מכתב ו/או הודעה באתר לפי עניין.

מהלך הלימודים

 1. הקורסים המועברים ב- BuildUP  הינם קורסים המועברים באופן פרונטאלי בכיתה, באתר חיצוני או בשידור חי אינטרנטי, מובהר כי משך הקורס עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של BuildUP תוך מתן הודעה לתלמיד.
 2. יצוין, כי BuildUP שומרת על זכותה להעביר את הקורס ו/או חלק  ממנו ו/או להעביר תוכן נוסף בהקלטה באופן פרונטלי ו/או בכל דרך אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. בכל הרשמה ללימודים ימסר לתלמיד סילבוס קורס מפורט, המציין את התכנים אשר ילמדו בקורס ואת אופן התקדמות הקורס. BuildUP שומרת לעצמה את הזכות לסטות מן הסילבוס.
 4. קבלת ספרים ו/או חומרי לימוד ו/או גישה למערכות BuildUP מותנית בהסדרת תשלום מלוא שכר הלימוד. ל- BuildUP הזכות לספק את הנ”ל טרם תשלום מלוא שכר הלימוד ולא יראו בכך ויתור על שכר הלימוד כולו או מקצתו ו/או אישור לתלמיד לדחות את תשלומי שכר הלימוד.
 5. BuildUP שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ימי הלימוד ו/או שעות הלימוד ו/או תאריך תחילת/סיום הקורס, טרם תחילת הלימודים ו/או במהלכם, הכול בהתאם לאילוצי המערכת. במידת האפשר, תימסר התראה מראש.
 6. BuildUP אינה מתחייבת לזהות המרצים, לרבות אלה המפורסמים על ידה ושומרת לעצמה את הזכות לשנות את הסגל ו/או המרצים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. חלה על התלמידים חובת הגשת עבודות בזמן שנבע ע”י המרצה.
 8. תלמיד המבקש לקבל דחייה במועד הגשת עבודה, מתבקש לקבל אישור מראש ובכתב של המרצה.

נוכחות

 1. על התלמידים חלה החובה להיות נוכחים בלפחות 80% מהמפגשים ו/או שיעורים.
 2. על התלמידים להשתתף בשיעור על ידי מצלמה פתוחה ומיקרופון כבוי. על המצלמה להיות פתוחה לאורך כל השיעור.
 3. כאשר תידרש השתתפות פעילה במפגש סינכרוני, התלמיד או המרצה יפתחו את המיקרופון בהתאם לדרישת המרצה. במקרים חריגים יודיע התלמיד למרצה מראש כי אין באפשרותו להשתמש במצלמה או במיקרופון.
 4. תלמיד אשר לא ישתתף באופן פעיל ו/או יפריע למהלך התקין של שיעור ו/או שיעורים בהתאם לשיקול דעתו של המרצה ו/או הנהלת BuildUP, לא יורשה להשתתף בשיעור ו/או בשיעורים הבאים והנ”ל יחשב להיעדרות שאינה מוצדקת. יודגש, כי במקרה הנ”ל התלמיד לא יהא זכאי להחזר כספי בגין אי השתתפות בשיעור ו/או בקורס. ניתן להגיש ערעור מפורט בכתב על החלטת המרצה ו/או החלטת הנהלת BuildUP תוך 14 יום מיום ההודעה על אי מתן רשות השתתפות, הערעור יבחן לגופו על ידי מנכ”ל  BuildUP והמחלקה המשפטית ותימסר תשובה סופית לתלמיד תוך 14 יום. התלמיד מצהיר, כי מובן לו כי החלטה זו הינה סופית ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד BuildUP ו/או מי מטעמה.
 5. היעדרות מהסיבות הבאות לא תיחשב כחיסור וזאת בכפוף לכך שהתלמיד יגיש אישורים רלוונטיים לרכזת הקורס. ואלה המקרים:
  1. שירות מילואים- בכפוף להצגת אישור רשמי מקורי מיחידת המילואים על ביצוע השירות בפועל.
  2. מחלה – בכפוף להצגת אישור רפואי מתאים.
  3. אשפוז – בכפוף להצגת אישור רפואי מתאים.
  4. חופשת לידה- בהצגת אישור רפואי מתאים.
  5. חתונת התלמיד – שלושת הימים לפני החתונה ושלושת הימים שלאחריה.
  6. ימי אבל של בן משפחה מדרגה ראשונה – בכפוף להצגת תעודת פטירה .
 1. את האישורים להיעדרות יש להגיש באמצעות מרכז הפניות.
 2. למען הסר ספק, תלמיד בבידוד עקב חשיפה לחולה מאומת ו/או בשל כניסה לבידוד עם קטין או חסר ישע אשר מוגדר כ”מלווה” מחויב בנוכחות בקורסים מקוונים, מכל הסוגים, על פי הדרישה בסילבוס הקורס.
 3. בכל מקרה של חיסור, לתלמיד תהא זכות לצפות בשיעור המוקלט.
 4. ל- BuildUP שמורה הזכות לאשר היעדרות כמוצדקת אף אם אינה מנויה בסיבות לעיל וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 5. תלמיד אשר יעדר יותר מ 20% מהשיעורים לא יהיה זכאי לתעודת גמר בסיום הקורס ו/או להשמה.

צפייה בקורסים מוקלטים

 1. על תלמיד העתיד להיעדר משיעור (מסיבה מוצדקת) להודיע על כך מראש לרכזת הקורס. זכאות התלמיד לצפייה בשיעורים המוקלטים שהחסיר כפופה למתן הודעה מראש ובזמן סביר שכן אחרת, יתכן והשיעור לא יוקלט.
 2. לאחר חזרת התלמיד ללימודים מהיעדרות מוצדקת, יפעל התלמיד לתיאום מועד לצפייה בשיעורים שהחסיר.
 3. השמעת השיעורים תתבצע בכיתה ייעודית ו/או במשרד ל- BuildUP בתיאום מראש ו/או בכל דרך אחרת שתקבע על ידי הנהלת BuildUP.
 4. לא תאושר השמעת שיעור אלא בתיאום. תיאום השמיעה החוזרת יעשה על ידי משלוח טופס “צפייה בהקלטת שיעורים”, הנמצא במערכת המודל, ובצירוף האישורים הרלוונטיים לרכזת הקורס.
 5. ההאזנה לשיעורים המוקלטים אינה נספרת כתוספת לשיעורים בהם נכח התלמיד בפועל.
 6. חומרי השיעורים המקוונים, הקלטות שיעורים וחומרים אחרים הנמסרים לתלמיד או מתועדים במהלך הקורסים או פעילויות BuildUP הינם רכוש של BuildUP ואין להעבירם לצד שלישי שאינו נמנה על תלמידי הקורס ו/או תלמידי BuildUP.

הנפקת אישור לימודים

 1. תלמידים המבקשים לקבל אישור לימודים יפנו בבקשה מתאימה באמצעות מרכז הפניות. בפניה יפרט התלמיד את מהות זכאותו לאישור לימודים, הקורס אותו סיים, מועד הסיום ואת הכתובת לשליחת האישור.
 2. היה התלמיד זכאי לקבל אישור לימודים, ישלח האישור למען אשר צוין בפנייה.
 3. זכאות תלמידים לאישור לימודים מותנית בעמידתם במלוא תנאי תקנון והסכם הרישום לקורס לרבות היות התלמיד סטודנט רשום ופעיל.
 4. סטודנט שהקפיא את לימודיו לא יהיה זכאי לאישור לימודים במהלך ההקפאה.

הנפקת כרטיס הסטודנט

 1. לתלמידים שמורה הזכות לבקש הנפקת כרטיס סטודנט מטעם BuildUP (להלן “כרטיס סטודנט”). אין בהנפקת הכרטיס כל התחייבות מטעם קולס קול לזכאות מחזיק הכרטיס להטבות כלשהן.
 2. ניתן להזמין כרטיס סטודנט דרך מרכז הפניות.
 3. עלות הזמנת כרטיס סטודנט הינה 50 ₪ ולצורף הנפקת הכרטיס על התלמיד הזכאי לתעודה לשלוח תמונת פספורט.
 4. זמן ההנפקה של התעודה הוא כחודש וחצי מיום ההזמנה.
 5. תוקף הכרטיס הוא למשך הקורס אליו רשום התלמיד.
 6. עלות הנפקת הכרטיס נתונה לשינוים מעת לעת.
 7. זכאות תלמידים לכרטיס סטודנט מותנית בעמידתם במלוא תנאי תקנון זה ובעמידתם במלוא תנאי הקורס הנלמד כמפורט בהסכם הרישום לקורס ובסילבוס הקורס לרבות מעבר בהצלחה של מבחן / פרויקט מעבר ככול וקיים.

שכר הלימוד

 1. שכר הלימוד הינו כמפורט בהסכם הרישום ללימודים כפי שיועבר למבקש ללמוד.
 2. שכר הלימוד ישולם בתשלום אחד אלא אם הוסכם עם המבקש ללמוד אחרת.
 3. היה והוסכם עם המבקש ללמוד על תשלום שכר הלימוד במספר תשלומים, אי פירעון מי מהתשלומים בזמן ובמועד יעמיד את מלוא שכר הלימוד לפירעון מיידי ועלול לגרור פנייה להליכי הוצאה לפועל.
 4. תלמיד המבקש להקפיא את לימודיו יגיש בקשה מפורטת למרכז הפניות שלאחריה תשקול הנהלת BuildUP בהאם להתיר את הקפאת הקורס או הקורסים ואם לאו, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואינה מחוייבת לעשות כן. יובהר, כי BuildUP אינה מתחייבת להקפיא את לימודיו של התלמיד מכל סיבה שהיא ומכל מקום לימודי התלמיד לא יוקפאו לתקופה העולה על 90 ימים (כולל שבתות וחגים) ברצף. לא תתאפשר יותר מהקפאה אחת אלא במקרים חריגים ביותר על פי שיקול דעתה הבלעדי של BuildUP.
 5. מדיניות ביטול עסקה הינה בהתאם לטופס ההרשמה הנחתם על ידי התלמיד.

כללים בעניין שימוש במשאבי תקשורת

 1. משאב תקשורת (להלן: “תקשורת”) לרבות: מחשב, רשת, ציוד תקשורת, חומרה, תוכנה, קבצים אינטרנט וכיו”ב.
 2. השימוש בתקשורת של BuildUP יהיה כפוף לכללים שלהלן. BuildUP שומרת לעצמה הזכות לשנות את הכללים מעת לעת.
 3. שימוש התלמידים בתקשורת יעשה לצרכי לימוד בלבד. השימוש בתקשורת על ידי גורמים חיצוניים יעשה ע”פ הרשאה שניתנה להם ולטובת לצרכים שלשמם ניתנה ההרשאה .
 4. תלמידים מתבקשים לא לגלוש ובטח שלא לשמור בדפדפן סיסמאות אישיות של חשבונות דוא”ל ו/או בנקים ו/או פייסבוק ו/או כל חשבון אישי אחר.
 5. מובהר לתלמידים כי באותן הכיתות לומדים תלמידים נוספים, בין בימים אחרים ובין בשעות אחרות וכי, שמירת סיסמאות ו/או חשבונות ו/או כל חומר במחשב, חושפת אותו לעיני תלמידים אחרים ו/או בפני צדדים בלתי מורשים.
 6. הסיסמאות ו/או פרטי הגישה המונפקים לתלמידים הינם אישיים ויש לשמור על סודיותם. השימוש במשבי BuildUP יעשה באמצעות סיסמא אישית בלבד שהופקה לתלמיד; אין להעביר סיסמא לאחר אלא באישור מראש ובכתב.
 7. אין לעשות שימוש ו/או להתקין תוכנות ו/או להעתיק ו/או לפרסם קבצים אשר השימוש בהם מהווה הפרת זכות יוצרים או זכויות קניין אחרת.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. כלל הזכויות בשיעורים הנלמדים בקורסים השונים ו/או שיעורים מוקלטים ו/או תכנים או מסמכים אחרים לרבות זכויות היוצרים, הקניין הרוחני באתר על כל חלקיו ובכלל זה התכנים, העיצוב, קוד המחשב, כלל הקבצים הגרפיים ו/או כל חומר אחר אשר נכללים בו הן בממשק החיצוני והן בקוד המקור ובקוד יעד – מצויים הם ברשות הנהלת BuildUP ו/או ספקי התוכן החיצוניים שלה ו/או שותפים עסקיים כלשהם והכל לפי העניין.
 2.  כל תלמיד ו/או גולש באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בידיו הזכות לשנות, לשכתב, להעתיק, להפיץ, לצלם, לשכפל, לעשות שימוש מסחרי, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל ללא קבלת הסכמתה המפורשת של BuildUP, בכתב ומראש.
 3. השימוש בתכני האתר לרבות הקורסים בשידור ו/או הקלטות שיעורים ו/או כל תוכן אחר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש.
 4. כלל סימני המסחר המצויים באתר הינם קניינה הבלעדי של BuildUP או לחילופין, במידה ופורסמו מטעמם של מפרסמים ו/או שותפים עסקיים, קניינם של אלה בלבד. אין לעשות בסימני מסחר אלה כל שימוש בלא קבלת הסכמה מפורשת, בכתב ומראש.

הגנת הפרטיות

 1. איסוף פרטים אישיים- במסגרת הלימודים ב BuildUP, ייתכן ויאספו פרטים אישיים אודות התלמיד, פרטים אלה לרבות שמות התלמידים, כתובות מייל, מספר טלפון, תחומי התעניינות, כתובות IP, מיקום גאוגרפי, מקור הפניה, צפיות בעמודים ו/או כל סוג מידע אחר, פרטים  יאוחסנו, יישמרו ויאגרו במאגרי קול סקול.
 2. השימוש שיעשה במידע הנאגר- במידע הנאגר כאמור ייעשה שימוש למטרות שצויינו בתקנון זה ו/או בעמודים הרלוונטים באתר המכללה ו/או למטרות נוספות כגון ניהול המכללה, קידומה, פיתוחה, ליצירת קשר עם התלמיד, התאמת אתר המכללה לצורכי התלמיד וצרכי מנועי החיפוש השונים, שליחה של הודעות מסחריות שאינן שיווקיות, שליחה של הודעות בדואר אלקטרוני (ניתן להסיר את כתובת המייל מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני בכל עת), טיפול ובירור של תלונות שהוגשו על ידי משתמשי האתר ו/או התלמידים, שמירה על אבטחת אתר המכללה ועוד.
 3. חשיפת פרטים אישיים- BuildUP שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטיו האישיים של התלמיד למפרסמים המהווים צד ג’ לרבות מקומות עבודה רלוונטים וכן לכל אחד מהעובדים, המרצים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, עורכי הדין, הספקים, או קבלני המשנה אשר עובדים בשיתוף עם BuildUP והכל במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.
 4. בנוסף לאמור לעיל BuildUP שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטיו האישיים של התלמיד במקרים הנדרשים ממנה על פי חוק ו/או בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי ו/או על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי) ו/או לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שוקלים לרכוש ו/או לכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.
 5. אבטחת הפרטים האישיים- BuildUP תעשה כל שביכולתה לנקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים של התלמיד. כלל הפרטים האישיים כאמור יאוחסנו בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).
 6. תיקונים – BuildUP עשויה לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. על התלמיד לבדוק ולהתעדכן בעמוד זה מדי פעם במטרה לוודא שאתם מכירים את כל השינויים שנעשו במדיניות זו.
 7. אתרים צד ג’- אתר האינטרנט של המכללה עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים, וכן פרטים על אתרים צד ג’. אין להנהלת BuildUP ו/או מי מטעמה כל שליטה עליהם ואין היא אחראית בכל דרך מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג’.
 8. זכויות התלמיד על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. לפיכך, כל תלמיד רשאי לבקש מ BuildUP לספק לו כל פרט מפרטיו האישיים והכל בכפוף לתנאים הבאים: אספקה של ראיות הולמות עבור זהות התלמיד, עמידה בהוראות החוק וכו’.
 9. שימוש בקבצי עוגיות- לצורך ניהול ותפעול אתר המכללה נעשה שימוש בעוגיות. עוגיות הינן קבצים המכילים מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) אשר שנשלח על ידי שרתי האינטרנט לדפדפן ומאוחסנים בו. המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים מאוחסנים הנוגעים לתלמיד עשויים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות.

זמינות השירותים והאתר

 1. זמינות ופונקציונאליות השירותים תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתרים ועוד). BuildUP תעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתר ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, BuildUP לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. התלמיד מסכים בזאת כי BuildUP לא תהיה אחראית לאי היכולת של השירותים והאתר לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד’) או עקב תקלה או טעות של BuildUP ו/או מי מטעמה. היה ותידרש תחזוקה לאתר או לשירותים באופן אשר ישפיע על זמינותם, BuildUP תעשה מאמצים ליידע את התלמידים על כך מבעוד מועד אך אינה מתחייבת לכך.

שינויים בעקבות משבר הקורונה ו/או כוח עליון

 1. BuildUP תהא רשאית לצמצם/להפסיק/לבטל/לסגור כליל קורס ו/או פעילות על פי הוראות והנחיות משרד הבריאות או כל משרד או גוף רגולטורי אחר שיורה לעשות כך ו/או על פי שיקול דעתה ובשל מגפת הקורונה או בשל אירועים הקשורים במגפה זו ו/או בשל כוח עליון אחר (אסונות טבע, זמני מלחמה וכו’).
 2. יודגש, כי רק במקרה בו יבוטל קורס באופן מוחלט על פי הודעת BuildUP יהא התלמיד זכאי להירשם לקורס אחר בהפחתת החלק היחסי של שיעורי הקורס אשר בוטל  לחילופין יהא להחזר כספי באופן יחסי בהתאם למספר השיעורים אשר התקיימו בקורס בהתאם לכל דין.

הצהרה בדבר נגישות פיזית

BuildUp עושה מאמצים להנגיש את הידע לכל אדם.

האירועים שלנו מתקיימים באתרים שונים, ומטבע הדברים הנגישות הפיזית ביניהם שונה.

בפרט יש לדעת כי בכניסה לכיתה במושב תנובות ישנו גרם מדרגות ללא מעלית. כן מותקנים שירותים נגישים במקום.

בסיורים הנערכים באתרי בניה שונים הנגישות הפיזית משתנה מאתר לאתר.

על מנת להציע גישה, אנו משתדלים לצלם בוידאו, להקליט ולשדר את מרבית האירועים, בכפוף למגבלות טכניות.

בכל שאלה או בירור בנושא נגישות ניתן לפנות טלפונית למספר 054-3580051 באמצעות שליחת הודעה או באמצעות המייל

media@buildup.center.

ניתן גם לפנות בשיחת וידאו בתיאום מראש.

 

ברצוננו לאחל לכם הצלחה והנאה בלימודים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל פניה !

בהצלחה

עקבו אחרינו

כל הזכויות שמורות ל- BuildUP המרכז לבנייה מתקדמת 2022

Made with by Superweb